Privacy verklaring

Stichting Flowerbulb Business Days organiseert jaarlijks een bloembollen promotie evenement. Dit evenement bestaat uit een verschillende bloemenshows en een netwerkavond. Stichting Flowerbulb Business Days hecht bij de uitvoering van dit evenement veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Flowerbulb Business Days houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Flowerbulb Business Days zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Stichting Flowerbulb Business Days verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
 • Het organiseren van het evenement.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht en/of gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Flowerbulb Business Days de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Flowerbulb Business Days opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of gedurende uw bijdrage aan de Flowerbulb Business Days en/of tot wederopzegging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting Flowerbulb Business Days verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Het organiseren van het evenement. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht en/of gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Flowerbulb Business Days de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Flowerbulb Business Days opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of gedurende uw bijdrage aan de Flowerbulb Business Days en/of tot wederopzegging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van betrokken partijen

Persoonsgegevens van betrokken partijen als publiekrechtelijke instanties, leveranciers, sponsoren, stakeholders en/of geïnteresseerde worden door Stichting Flowerbulb Business Days verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.
 • Het uitnodigen voor de Flowerbulb Business Days.
 • Het organiseren van het evenement.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht en/of gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Flowerbulb Business Days de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Flowerbulb Business Days opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of gedurende uw bijdrage aan de Flowerbulb Business Days en/of tot wederopzegging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door Stichting Flowerbulb Business Days verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de bestuursfunctie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht en/of gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Stichting Flowerbulb Business Days de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Flowerbulb Business Days opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of gedurende uw bijdrage aan de Flowerbulb Business Days en/of tot wederopzegging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de beveiliging/back-up van onze systemen.
 • Het verzorgen van een boekhoudpakket.
 • Het verzorgen van drukwerk.
 • Het verzorgen van grafische vormgeving.
 • Het verzorgen van promotiemateriaal.
 • Het verzorgen van een webmail account.
 • Het verzorgen van de website (website hosting).
 • Het verzorgen van registratie van de aanmeldingen.
 • Het verzorgen van catering.
 • Het verzorgen van verzekeringen.
 • Het verzorgen van advertenties.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Promotiemateriaal

Er worden foto’s en video opnamen gemaakt welke gebruikt worden voor promotiemateriaal. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u zich melden de organisatie.

Het promotiemateriaal wordt door Stichting Flowerbulb Business Days opgeslagen voor de periode waarin dit als relevant wordt gezien.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Flowerbulb Business Days bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle bestuursleden die namens SStichting Flowerbulb Business Days van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Flowerbulb Business Days
Meerweg 12
1764 KE Breezand
info@flowerbulbbusinessdays.nl